top of page

תוכנית רותם

לטיפול זוגי, משפחתי ומיני בירושלים

השכלה אקדמית

תואר ראשון
תואר ראשון נוסף
תואר שני
תואר שני נוסף
האם יש לך תואר שני טיפולי שמתאים לדרישות התוכנית?

השכלה נוספת


ניסיון מקצועי


הרשמה לתוכנית
מחזור ז' (תשפ"ה - 2025)

תוכנית רותם מיועדת לבעלי הכשרה אקדמית טיפולית וניסיון קליני רלוונטי. 
בנוסף לכך, כל המועמדים נדרשים לעבור ראיון קבלה אישי. 
על מנת לבדוק את התאמתך לתוכנית, נבקשך לענות על השאלון הבא.

על פי הפרטים שמילאת בשאלון, דרישות הקדם שלך אינן מתאימות לתוכנית.

אנו מאפשרים למועמדים שאינם עומדים בדרישות הקדם האקדמיות אך הנם בעלי ניסיון משמעותי רלוונטי להגיש מועמדות לתוכנית באמצעות ועדת חריגים. כמות המקומות בתוכנית המיועדים למתקבלים במסגרת ועדת החריגים הינה מצומצמת ותשובה סופית בדבר הקבלה תימסר במהלך חודש יוני.

אם ברצונך להגיש בקשה לראיון במסגרת ועדת חריגים, אנא פרט.י כאן את הסיבות בגינן את.ה סבור.ה כי הנך מתאים.ה לתוכנית.

על פי הפרטים שמילאת בשאלון, אינך בטוח האם הרקע האקדמי מתאימים לתוכנית.

במידה והרקע האקדמי שלך אינו מתאים, אנו מאפשרים למועמדים שהנם בעלי ניסיון משמעותי רלוונטי להגיש מועמדות לתוכנית באמצעות ועדת חריגים. כמות המקומות בתוכנית המיועדים למתקבלים במסגרת ועדת החריגים הינה מצומצמת ותשובה סופית בדבר הקבלה תימסר במהלך חודש אוגוסט.

אם ברצונך להוסיף פרטים נוספים לטופס ההרשמה על מנת שנוכל להבין טוב יותר את ההתלבטות אודות הרקע האקדמי, או שברצונך להגיש בקשה לראיון במסגרת ועדת חריגים, אנא פרט.י זאת כאן. ללא פירוט אודות סיבת הפניה לא נוכל לדון בבקשה.

 
 

 

 


הטופס לא נשלח, אנא ודא.י כי כל השדות המסומנים בכוכבית מולאו

bottom of page